Polimorfizm zasobów u siei: Analiza profili kwasów tłuszczowych dostarcza bardziej szczegółowych dowodów niż same metody tradycyjne.

Polimorfizm zasobów u siei: Analiza profili kwasów tłuszczowych dostarcza bardziej szczegółowych dowodów niż same metody tradycyjne.

Polimorfizm zasobów – polegający na tym, że generalistyczne populacje przodków dają początek kilku wyspecjalizowanym przemianom wzdłuż gradientu zasobów – jest powszechny, gdy gatunki kolonizują nowo powstałe ekosystemy. Zjawisko to jest szczególnie dobrze udokumentowane w populacjach ryb słodkowodnych zamieszkujących jeziora polodowcowe, które powstały pod koniec ostatniej epoki lodowcowej. Jednak wiedza na temat tego, jak taka zróżnicowana eksploatacja zasobów w różnych siedliskach może znaleźć odzwierciedlenie w składzie biochemicznym rozbieżnych populacji, jest nadal ograniczona, chociaż można się spodziewać takich wzorców.

W tym miejscu chcieliśmy ocenić, w jaki sposób kwasy tłuszczowe (FA) – ważny składnik biochemiczny tkanek zwierzęcych – rozdzieliły się w polimorficznym kompleksie siei (Coregonus lavaretus) i ich blisko spokrewnionych monomorficznych specjalistycznych sielawek (Coregonus albula) zasiedlających serię sześciu subarktyczne jeziora w północnej Fennoskandii. Zbadaliśmy również wzorce składu FA u drapieżników i ofiar bezkręgowców siei, aby ocenić, jak rozbieżność w ekologii troficznej między morfami siei odnosi się do profili biochemicznych ich kluczowych współpracowników sieci pokarmowej. Na koniec oceniliśmy, w jaki sposób informacje na temat dywergencji troficznej zapewniane przez zróżnicowany skład FA w porównaniu z dowodami na polimorfizm zasobów uzyskanymi z bardziej klasycznej zawartości żołądka i stabilnych informacji izotopowych (δ13C, δ15N).

Badanie zawartości żołądka dostarczyło informacji o wysokiej rozdzielczości na temat niedawno skonsumowanej ofiary, podczas gdy stabilne izotopy wskazały na szerokie wzorce zróżnicowania wykorzystania zasobów bentosowo-pelagicznych na różnych poziomach troficznych. Liniowa analiza dyskryminacyjna oparta na składzie FA okazała się znacznie skuteczniejsza w identyfikacji morfów siei i ich sielawy jako odrębnych grup w porównaniu z pozostałymi dwiema metodami. Trzy główne FA (kwas mirystynowy, kwas stearynowy i kwas eikozadienowy) okazały się szczególnie pouczające, zarówno w określaniu grup rdzeniogonidów, jak i identyfikowaniu wzorców żerowania pelagiczno-bentosowego w szerszej sieci pokarmowej.

Zawartość kwasu mirystynowego (14: 0) i stosunki δ13C w tkance mięśniowej były dodatnio skorelowane między taksonami ryb i razem zapewniały najczystszą segregację ryb wykorzystujących kontrastujące nisze pelagiczne i bentosowe. Ogólnie rzecz biorąc, nasze odkrycia podkreślają potencjał analizy FA w identyfikowaniu polimorfizmu zasobów w populacjach zwierząt, w których występuje to zjawisko, i sugerują, że ta technika może zapewnić większą rozdzielczość niż bardziej tradycyjne metody zwykle stosowane w tym celu.

Zestawy narzędzi do biologii syntetycznej do inżynierii metabolicznej sinic.

Sinice mają ogromne znaczenie dla ekologii Ziemi. Ze względu na ich zdolność do fotosyntezy i metabolizmu C1 stanowią idealne podłoże dla drobnoustrojów, które można zaprojektować do bezpośredniej konwersji dwutlenku węgla i energii słonecznej w biopaliwa i substancje biochemiczne. W celu ułatwienia wyjaśnienia podstaw biologii mikroorganizmów fotoautotroficznych i szybkiego postępu w biologii syntetycznej, opracowano zestawy narzędzi genetycznych, które umożliwiają wdrażanie nienaturalnych funkcji w zmodyfikowanych cyjanobakteriach.

W związku z tym cyjanobakterie szybko stają się wyłaniającą się platformą w biologii syntetycznej i inżynierii metabolicznej. W tym artykule przedstawiono postęp osiągnięty w zestawach narzędzi biologii syntetycznej dla cyjanobakterii i ich wykorzystania do przekształcania cyjanobakterii w fabryki komórek drobnoustrojów do zrównoważonej produkcji biopaliw i substancji biochemicznych. Omówiono i zbadano aktualne techniki heterologicznej ekspresji genów, strategie edycji genomu oraz rozwój programowalnych części i modułów regulatorowych do inżynierii cyjanobakterii w kierunku produkcji biochemicznej. Ponieważ biologia syntetyczna sinic jest wciąż w powijakach, oprócz dokonanych osiągnięć, ocenia się również trudności i wyzwania związane ze stosowaniem i opracowywaniem zestawów narzędzi genetycznych dla cyjanobakterii do produkcji biochemicznej.

Hodowla bakterii jest silnie ukierunkowana na kilka grup filogenetycznych. Wiele z obecnie niezbadanych linii bakteryjnych prawdopodobnie ma nowe szlaki biosyntetyczne i nieznane cechy biochemiczne. Opracowano nowe koncepcje hodowli w oparciu o lepsze zrozumienie ekologii wcześniej niehodowanych bakterii. Szczególnie udane okazały się ulepszone pożywki, które naśladują naturalne typy i stężenia substratów i składników odżywczych, wysokowydajne techniki uprawy oraz podejścia wykorzystujące tworzenie się biofilmu i interakcje bakteryjne.

Metagenomika i genomika pojedynczych komórek mogą ujawnić nieznane cechy metaboliczne jeszcze nie hodowanych bakterii i, jeśli zostaną uzupełnione niezależnymi od kultury analizami fizjologicznymi, pomogą skuteczniej ukierunkować nowości funkcjonalne. Jednak wiele nowych typów bakterii, które zostały początkowo wzbogacone, następnie uniknęło izolacji. W związku z tym przyszłe prace hodowlane będą musiały skupić się na ulepszonych technikach subhodowli, oczyszczania i konserwacji, aby odzyskać i wykorzystać większą część różnorodności drobnoustrojów.

Polimorfizm zasobów u siei: Analiza profili kwasów tłuszczowych dostarcza bardziej szczegółowych dowodów niż same metody tradycyjne.

Aktualne wyzwania eko-metabolomiki roślin.

Stosunkowo nową dyscypliną badawczą eko-metabolomiki jest zastosowanie technik metabolomiki w ekologii w celu scharakteryzowania biochemicznych interakcji organizmów w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Metabolomika to nieukierunkowane podejście biochemiczne do pomiaru wielu tysięcy metabolitów różnych gatunków, w tym roślin i zwierząt. Zmiany stężeń metabolitów mogą dostarczyć mechanistycznych dowodów na procesy biochemiczne, które są istotne w skali ekologicznej. Obejmują one fizjologiczne, fenotypowe i morfologiczne reakcje roślin i zbiorowisk na zmiany środowiskowe, a także interakcje z innymi organizmami.

Badania biochemiczne i ekologiczne tradycyjnie wywodzą się z dwóch różnych kierunków i są prowadzone w różnych skalach czasoprzestrzennych. Badania biochemiczne najczęściej koncentrują się na procesach wewnętrznych u osób w skali fizjologicznej i komórkowej. Ogólnie rzecz biorąc, przyjmują podejście oddolne, zwiększając skalę procesów komórkowych z przestrzenno-czasowo drobnych do grubszych skal. Badania ekologiczne zwykle koncentrują się na procesach zewnętrznych oddziałujących na organizmy w skali populacji i społeczności i zazwyczaj badają kombinację procesów odgórnych i oddolnych.

pGB BAD siRNA Vector Mix

9512-20
EUR 610

pGB BAD siRNA Vector Mix

9512-60
EUR 1055

pGB BAX siRNA Vector Mix

9513-20
EUR 610

pGB BAX siRNA Vector Mix

9513-60
EUR 1055

pGB BID siRNA Vector Mix

9515-20
EUR 610

pGB BID siRNA Vector Mix

9515-60
EUR 1055

pGB Hsp90 siRNA Vector Mix

9518-20
EUR 610

pGB Hsp90 siRNA Vector Mix

9518-60
EUR 1055

pGB Bcl-2 siRNA Vector Mix

9514-20
EUR 610

pGB Bcl-2 siRNA Vector Mix

9514-60
EUR 1055

pGB CIAP-1 siRNA Vector Mix

9516-20
EUR 610

pGB CIAP-1 siRNA Vector Mix

9516-60
EUR 1055

pGB CIAP-2 siRNA Vector Mix

9517-20
EUR 610

pGB CIAP-2 siRNA Vector Mix

9517-60
EUR 1055

siRNA Cloning Vector (pGB)

9500-20
EUR 294

Control siRNA Vector (pGB-control)

9500C-20
EUR 338

pGB Caspase-1 siRNA Vector

9501-20
EUR 610

pGB Caspase-1 siRNA Vector

9501-60
EUR 1055

pGB Caspase-3 siRNA Vector

9503-20
EUR 610

pGB Caspase-3 siRNA Vector

9503-60
EUR 1055

pGB Caspase-8 siRNA Vector

9508-20
EUR 610

pGB Caspase-8 siRNA Vector

9508-60
EUR 1055

pGB Caspase-9 siRNA Vector

9509-20
EUR 610

pGB Caspase-9 siRNA Vector

9509-60
EUR 1055

Human Apoptosis Inducing Factor (AIF) ELISA Kit

RD-AIF-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 500

Human Apoptosis Inducing Factor (AIF) ELISA Kit

RD-AIF-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 692

Rat Apoptosis Inducing Factor (AIF) ELISA Kit

RD-AIF-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 534

Rat Apoptosis Inducing Factor (AIF) ELISA Kit

RD-AIF-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 742

Human Apoptosis Inducing Factor (AIF) ELISA Kit

DLR-AIF-Hu-48T 48T
EUR 498
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Apoptosis Inducing Factor (AIF) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Human Apoptosis Inducing Factor (AIF) ELISA Kit

DLR-AIF-Hu-96T 96T
EUR 647
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Apoptosis Inducing Factor (AIF) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Rat Apoptosis Inducing Factor (AIF) ELISA Kit

DLR-AIF-Ra-48T 48T
EUR 528
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Apoptosis Inducing Factor (AIF) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Rat Apoptosis Inducing Factor (AIF) ELISA Kit

DLR-AIF-Ra-96T 96T
EUR 690
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Apoptosis Inducing Factor (AIF) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Human Apoptosis Inducing Factor (AIF) ELISA Kit

RDR-AIF-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 522

Human Apoptosis Inducing Factor (AIF) ELISA Kit

RDR-AIF-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 724

Rat Apoptosis Inducing Factor (AIF) ELISA Kit

RDR-AIF-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 558

Rat Apoptosis Inducing Factor (AIF) ELISA Kit

RDR-AIF-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 776

AIF/ Rat AIF ELISA Kit

ELA-E1064r 96 Tests
EUR 886

AIF Antibody

24095-100ul 100ul
EUR 390

AIF Antibody

24105-100ul 100ul
EUR 390

AIF Antibody

24114-100ul 100ul
EUR 390

AIF Antibody

48692-100ul 100ul
EUR 333

AIF Antibody

48692-50ul 50ul
EUR 239

AIF Antibody

BF0591 200ul
EUR 376
Description: AIF antibody detects endogenous levels of total AIF.

AIF Antibody

2239-002mg 0.02 mg
EUR 171.82
Description: AIF Antibody: Apoptosis is characterized by several morphological nuclear changes including chromatin condensation and nuclear fragmentation. These changes are triggered by the activation of members of caspase family, caspase activated DNase, and several novel proteins. A novel gene, the product of which causes chromatin condensation and DNA fragmentation, was recently identified, cloned, and designated apoptosis inducing factor (AIF). Like the critical molecules, cytochrome c and caspase-9, in apoptosis, AIF localizes in mitochondria. AIF translocates to the nucleus when apoptosis is induced and induces mitochondria to release the apoptogenic proteins cytochrome c and caspase-9. AIF induces chromatin condensation and DNA fragmentation, which are the hallmarks of apoptosis, of the isolated nucleus and the nucleus in live cells by microinjection. AIF is highly conserved between human and mouse and widely expressed.

AIF Antibody

2239-01mg 0.1 mg
EUR 436.42
Description: AIF Antibody: Apoptosis is characterized by several morphological nuclear changes including chromatin condensation and nuclear fragmentation. These changes are triggered by the activation of members of caspase family, caspase activated DNase, and several novel proteins. A novel gene, the product of which causes chromatin condensation and DNA fragmentation, was recently identified, cloned, and designated apoptosis inducing factor (AIF). Like the critical molecules, cytochrome c and caspase-9, in apoptosis, AIF localizes in mitochondria. AIF translocates to the nucleus when apoptosis is induced and induces mitochondria to release the apoptogenic proteins cytochrome c and caspase-9. AIF induces chromatin condensation and DNA fragmentation, which are the hallmarks of apoptosis, of the isolated nucleus and the nucleus in live cells by microinjection. AIF is highly conserved between human and mouse and widely expressed.

AIF Antibody

2267-002mg 0.02 mg
EUR 171.82
Description: AIF Antibody: Apoptosis is characterized by several morphological nuclear changes including chromatin condensation and nuclear fragmentation. These changes are triggered by the activation of members of caspase family, caspase activated DNase, and several novel proteins. A novel gene, the product of which causes chromatin condensation and DNA fragmentation, was recently identified, cloned, and designated apoptosis inducing factor (AIF). Like the critical molecules, cytochrome c and caspase-9, in apoptosis, AIF localizes in mitochondria. AIF translocates to the nucleus when apoptosis is induced and induces mitochondria to release the apoptogenic proteins cytochrome c and caspase-9. AIF induces chromatin condensation and large scale DNA fragmentation, which are the hallmarks of apoptosis, of the isolated nucleus and the nucleus in live cells by microinjection and apoptosis stimuli. AIF is highly conserved between human and mouse and widely expressed.

AIF Antibody

2267-01mg 0.1 mg
EUR 436.42
Description: AIF Antibody: Apoptosis is characterized by several morphological nuclear changes including chromatin condensation and nuclear fragmentation. These changes are triggered by the activation of members of caspase family, caspase activated DNase, and several novel proteins. A novel gene, the product of which causes chromatin condensation and DNA fragmentation, was recently identified, cloned, and designated apoptosis inducing factor (AIF). Like the critical molecules, cytochrome c and caspase-9, in apoptosis, AIF localizes in mitochondria. AIF translocates to the nucleus when apoptosis is induced and induces mitochondria to release the apoptogenic proteins cytochrome c and caspase-9. AIF induces chromatin condensation and large scale DNA fragmentation, which are the hallmarks of apoptosis, of the isolated nucleus and the nucleus in live cells by microinjection and apoptosis stimuli. AIF is highly conserved between human and mouse and widely expressed.

AIF Antibody

2301-002mg 0.02 mg
EUR 171.82
Description: AIF Antibody: Apoptosis is characterized by several morphological nuclear changes including chromatin condensation and nuclear fragmentation. These changes are triggered by the activation of members of caspase family, caspase activated DNase, and several novel proteins. A novel gene, the product of which causes chromatin condensation and DNA fragmentation, was recently identified, cloned, and designated apoptosis inducing factor (AIF). Like the critical molecules, cytochrome c and caspase-9, in apoptosis, AIF localizes in mitochondria. AIF translocates to the nucleus when apoptosis is induced and induces mitochondria to release the apoptogenic proteins cytochrome c and caspase-9. AIF induces chromatin condensation and DNA fragmentation, which are the hallmarks of apoptosis, of the isolated nucleus and the nucleus in live cells by microinjection. AIF is highly conserved between human and mouse and widely expressed.

AIF Antibody

2301-01mg 0.1 mg
EUR 436.42
Description: AIF Antibody: Apoptosis is characterized by several morphological nuclear changes including chromatin condensation and nuclear fragmentation. These changes are triggered by the activation of members of caspase family, caspase activated DNase, and several novel proteins. A novel gene, the product of which causes chromatin condensation and DNA fragmentation, was recently identified, cloned, and designated apoptosis inducing factor (AIF). Like the critical molecules, cytochrome c and caspase-9, in apoptosis, AIF localizes in mitochondria. AIF translocates to the nucleus when apoptosis is induced and induces mitochondria to release the apoptogenic proteins cytochrome c and caspase-9. AIF induces chromatin condensation and DNA fragmentation, which are the hallmarks of apoptosis, of the isolated nucleus and the nucleus in live cells by microinjection. AIF is highly conserved between human and mouse and widely expressed.

AIF Peptide

2239P 0.05 mg
EUR 164.75
Description: (NT) AIF peptide

AIF Peptide

2267P 0.05 mg
EUR 164.75
Description: (IN) AIF peptide

AIF Peptide

2301P 0.05 mg
EUR 164.75
Description: (CT) AIF peptide

AIF antibody

70R-21441 50 ul
EUR 435
Description: Rabbit polyclonal AIF antibody

AIF antibody

70R-11690 100 ug
EUR 403
Description: Rabbit polyclonal AIF antibody

anti-AIF

YF-PA16113 50 ul
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to AIF

anti-AIF

YF-PA16114 50 ug
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to AIF

anti-AIF

YF-PA16115 100 ug
EUR 403
Description: Rabbit polyclonal to AIF

AIF Antibody

3202-100
EUR 316

AIF Antibody

3202-30T
EUR 146

anti-AIF

YF-PA25270 50 ul
EUR 334
Description: Mouse polyclonal to AIF

AIF Rabbit mAb

A19536-100ul 100 ul
EUR 410

AIF Rabbit mAb

A19536-200ul 200 ul
EUR 571

AIF Rabbit mAb

A19536-20ul 20 ul
EUR 221

AIF Rabbit mAb

A19536-50ul 50 ul
EUR 287

Anti-AIF antibody

STJ99301 200 µl
EUR 197
Description: Mouse monoclonal to AIF.

anti- AIF antibody

FNab00235 100µg
EUR 505.25
Description: Antibody raised against AIF

AIF Rabbit mAb

A19536 20 μL
EUR 15

AIF Conjugated Antibody

C48692 100ul
EUR 397

AIF Blocking Peptide

BF0591-BP 1mg
EUR 195

anti-AIF (4E7)

LF-MA30608 100 ul
EUR 527
Description: Mouse Monoclonal to AIF

AIF Blocking Peptide

33R-10667 50 ug
EUR 191
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of AIF antibody, catalog no. 70R-11690

Anti-AIF antibody

PAab00235 100 ug
EUR 355

AIF Blocking Peptide

3202BP-50
EUR 153

AIF Recombinant Protein

91-252 0.05 mg
EUR 684.5
Description: Apoptosis-Inducing Factor 1, Mitochondrial (AIFM1) is a flavoprotein essential for nuclear disassembly in apoptotic cells that is found in the mitochondrial intermembrane space in healthy cells. During apoptosis, it is translocated from the mitochondria to the nucleus to function as a proapoptotic factor in a caspase-independent pathway, while in normal mitochondria, it functions as an antiapoptotic factor via its oxidoreductase activity. The soluble form (AIFsol) found in the nucleus induces parthanatos i.e., caspase-independent fragmentation of chromosomal DNA. AIFM1 interacts with EIF3G, and thereby inhibits the EIF3 machinery and protein synthesis, and activates casapse-7 to amplify apoptosis. It binds to DNA in a sequence-independent manner and plays a critical role in caspase-independent, pyknotic cell death in hydrogen peroxide-exposed cells.

Canine Pepsin B, PGB ELISA KIT

ELI-21572d 96 Tests
EUR 928

Porcine Pepsin B, PGB ELISA KIT

ELI-37737p 96 Tests
EUR 928

dNTP Mix

G010 250 ul 10 mM each
EUR 73

dNTP Mix

G128 500 ul 10 mM each
EUR 82

dNTP Mix

G129 1.0 ml 10 mM each
EUR 101

NTP Mix

G943 250 ul 25 mM each
EUR 78

NTP Mix

G944 500 ul 25 mM each
EUR 97

NTP Mix

G945 1.0 ml 25 mM each
EUR 130

dNTP Mix

K6011105-100 100 ul (10 mM each)
EUR 86
Description: Premade ready to use kits will always come in handy. Get your experiment done right form the first try by using a validated kit with perfectly balanced reagents proportions and compatibility and by following a clear protocol.

dNTP Mix

K6011105-1000 1000 ul (10 mM each)
EUR 201
Description: Premade ready to use kits will always come in handy. Get your experiment done right form the first try by using a validated kit with perfectly balanced reagents proportions and compatibility and by following a clear protocol.

dNTP Mix

K6011105-200 200 ul (10 mM each)
EUR 93
Description: Premade ready to use kits will always come in handy. Get your experiment done right form the first try by using a validated kit with perfectly balanced reagents proportions and compatibility and by following a clear protocol.

dNTP Mix

K6011105-400 400 ul (10 mM each)
EUR 116
Description: Premade ready to use kits will always come in handy. Get your experiment done right form the first try by using a validated kit with perfectly balanced reagents proportions and compatibility and by following a clear protocol.

PCR Mix

L5051100 2.5 ml
EUR 107
Description: Premade ready to use kits will always come in handy. Get your experiment done right form the first try by using a validated kit with perfectly balanced reagents proportions and compatibility and by following a clear protocol.

Sheep AIF ELISA Kit

ESA0535 96Tests
EUR 521

Anti-AIF/AIFM1 Antibody

PA2232 100ug/vial
EUR 334

Anti-AIF/AIFM1 Antibody

PB9366 100ug/vial
EUR 334

Mouse AIF ELISA Kit

EMA0535 96Tests
EUR 521

AIF-M1 Polyclonal Antibody

ES1615-100ul 100ul
EUR 279
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against AIF-M1 from Human/Mouse/Rat. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, IHC, IF, WB, ELISA

AIF-M1 Polyclonal Antibody

ES1615-50ul 50ul
EUR 207
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against AIF-M1 from Human/Mouse/Rat. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, IHC, IF, WB, ELISA

Anserini AIF ELISA Kit

EAA0535 96Tests
EUR 521

Rabbit AIF ELISA Kit

ERTA0535 96Tests
EUR 521

Monkey AIF ELISA Kit

EMKA0535 96Tests
EUR 521

Porcine AIF ELISA Kit

EPA0535 96Tests
EUR 521

Rat AIF ELISA Kit

ERA0535 96Tests
EUR 521

Human AIF ELISA Kit

EHA0535 96Tests
EUR 521

Canine AIF ELISA Kit

ECA0535 96Tests
EUR 521

Chicken AIF ELISA Kit

ECKA0535 96Tests
EUR 521

Goat AIF ELISA Kit

EGTA0535 96Tests
EUR 521

Bovine AIF ELISA Kit

EBA0535 96Tests
EUR 521

AIF-M1 Polyclonal Antibody

ABP50616-003ml 0.03ml
EUR 158
Description: A polyclonal antibody for detection of AIF-M1 from Human, Mouse, Rat. This AIF-M1 antibody is for WB , IHC-P, IF, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the N-terminal region of human AIF-M1 at AA range: 30-110

AIF-M1 Polyclonal Antibody

ABP50616-01ml 0.1ml
EUR 289
Description: A polyclonal antibody for detection of AIF-M1 from Human, Mouse, Rat. This AIF-M1 antibody is for WB , IHC-P, IF, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the N-terminal region of human AIF-M1 at AA range: 30-110

AIF-M1 Polyclonal Antibody

ABP50616-02ml 0.2ml
EUR 414
Description: A polyclonal antibody for detection of AIF-M1 from Human, Mouse, Rat. This AIF-M1 antibody is for WB , IHC-P, IF, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the N-terminal region of human AIF-M1 at AA range: 30-110

Anti-AIF-M1 antibody

STJ97819 100 µl
EUR 234
Description: Mouse monoclonal to AIF-M1.

Anti-AIF-M1 antibody

STJ91514 200 µl
EUR 197
Description: Rabbit polyclonal to AIF-M1.

AIF-M1 Polyclonal Antibody

40560-100ul 100ul
EUR 252

AIF-M1 Polyclonal Antibody

40560-50ul 50ul
EUR 187

AIF ELISA KIT|Human

EF006581 96 Tests
EUR 689

AIF recombinant monoclonal antibody

A5256 100ul X 3
EUR 595
Description: A recombinant monoclonal antibody from rabbit against human AIF for WB, IHC, IF,ELISA

Aflatoxin MIX Standard

SD009 0.5ug/mL
EUR 607

dNTP/dUTP Mix

DB2236 1ml
EUR 58.7

ACCUZYME Mix, 2x

BIO-25028 500 Reactions Ask for price

MyTaq Mix, 2x

BIO-25041 200 Reactions Ask for price

Eko-metabolomika to transdyscyplinarna dyscyplina badawcza, która łączy biochemię i ekologię oraz łączy różne skale czasoprzestrzenne. W tym przeglądzie skupiamy się na podejściach do badania chemicznych i biochemicznych interakcji roślin na różnych poziomach ekologicznych, głównie między roślinami i organizmami, oraz omawiamy powiązane przykłady z innych dziedzin. Przedstawiamy najnowsze osiągnięcia i podkreślamy postępy w eko-metabolomice w ciągu ostatniej dekady z różnych perspektyw. Następnie zajmiemy się pięcioma kluczowymi wyzwaniami: (1) złożone projekty eksperymentalne i duże zróżnicowanie profili metabolitów; (2) wyodrębnianie cech; (3) identyfikacja metabolitów; (4) analizy statystyczne; oraz (5) narzędzia i przepływy pracy w oprogramowaniu bioinformatycznym. Przedstawione rozwiązania tych wyzwań posuną się naprzód, łącząc odrębne skale czasoprzestrzenne i łącząc biochemię i ekologię.