Epidemiologia na poziomie szczepu społeczności drobnoustrojów i ludzkiego mikrobiomu

Epidemiologia na poziomie szczepu społeczności drobnoustrojów i ludzkiego mikrobiomu

W społeczności naukowej od dawna ustalono znaczenie biologiczne i zróżnicowane możliwości metaboliczne określonych szczepów drobnoustrojów. W przeszłości szczepy były w dużej mierze definiowane i charakteryzowane na podstawie izolatów drobnoustrojów. Jednak pojawienie się nowych technologii i technik umożliwiło ocenę ich ekologii i fenotypów w społecznościach drobnoustrojów i mikrobiomie człowieka. Chociaż teraz jest bardziej oczywiste, jak patogenne warianty szczepów są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, dopiero niedawno ujawniono konsekwencje subtelnej zmienności genetycznej w mikrobiomie.

W tym miejscu dokonujemy przeglądu definicji operacyjnych szczepów (np. Wariantów genetycznych i strukturalnych), ponieważ można je teraz zidentyfikować w społecznościach drobnoustrojów przy użyciu różnych wysokowydajnych, często niezależnych od kultury technik. Podsumowujemy rozmieszczenie i różnorodność szczepów w organizmie człowieka oraz ich wyłaniające się powiązania z utrzymaniem zdrowia, ryzykiem i postępem choroby oraz reakcjami biochemicznymi na zaburzenia, takie jak dieta lub leki. Podajemy metody identyfikacji, kwantyfikacji i śledzenia szczepów, wykorzystując sekwencjonowanie o dużej przepustowości wraz z innymi technologiami molekularnymi i „kulturomicznymi”. Na koniec omawiamy implikacje badań populacyjnych w wypełnianiu luk eksperymentalnych i prowadzeniu do lepszego zrozumienia wpływu szczepów na zdrowie ludzkiego mikrobiomu.

Sekwencjonowanie genomu ujawniło znaczną zmienność przewidywanych zdolności poszczególnych gatunków w obrębie mikroflory jelitowej zwierząt do metabolizowania złożonych węglowodanów zawierających błonnik pokarmowy. Jednocześnie ograniczona obecnie liczba badań funkcjonalnych nie pozwala na lepsze zrozumienie, w jaki sposób struktury glikanów w diecie wpływają na skład mikroflory jelitowej i dynamikę społeczności. Tutaj, przy użyciu technik biochemicznych i biofizycznych, zidentyfikowaliśmy i scharakteryzowaliśmy różnice między rekombinowanymi białkami z syntenowych loci wykorzystania ksyloglukanu (XyGUL) trzech gatunków Bacteroides i jednego gatunku Dysgonomonas z ludzkiego jelita, które kierują specyficznością substratową i dostępem do odrębnych łańcuchów bocznych polisacharydów.

Enzymologia czterech syntetycznych hydrolaz glikozydowych z rodziny 5 podrodziny 4 (GH5_4) endo-ksyloglukanaz ujawniła zaskakujące różnice w specyficzności cięcia szkieletu ksyloglukanu (XyG), w tym zdolność niektórych homologów do hydrolizowania zatkanych pozycji rozgałęzionych. Ponadto różnice w dopełnianiu alfa-l-arabinofuranozydaz GH43 i alfa-l-fukozydaz GH95 w syntenicznym XyGUL nadają odrębne zdolności do pełnego scukrzania specyficznego dla gatunku arabinogalaktoksyloglukanu i / lub fukogalaktoksyloglukanu. Wreszcie, charakterystyka białek wiążących glikany na powierzchni komórki o dużej rozbieżności (SGBP) w syntenicznym XyGUL ujawniła nową grupę SGBP specyficznych dla oligosacharydów XyG, kodowanych w wybranych Bacteroides. zwierzęta kierują składem i funkcją mikroflory jelitowej.

Zatem szczegółowa charakterystyka molekularna systemów utylizacji glikanów w pożywieniu jest niezbędna zarówno do zrozumienia ekologii tych złożonych społeczności, jak i do manipulowania ich składem, np. Z korzyścią dla zdrowia ludzkiego. Nasze badania ujawniają nowy wgląd w to, jak wszechobecni członkowie ludzkiej mikroflory jelitowej wyewoluowali zestaw mikroheterogennych klastrów genów, aby skutecznie reagować na zmiany strukturalne ksyloglukanów roślin. Przedstawione tutaj dane umożliwią udoskonaloną funkcjonalną prognozę wykorzystania ksyloglukanu wśród różnych taksonów środowiskowych w jelitach zwierząt i nie tylko.

Monitorowanie bakteriologiczne powierzchni nieożywionych i sprzętu w niektórych szpitalach referencyjnych w mieście Assiut w Egipcie.

Zakażenia szpitalne stanowią poważny problem zdrowia publicznego we wszystkich krajach. Oczywiste jest, że monitorowanie środowiska szpitalnego jest istotnym elementem kontroli i częścią polityki zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Pozwala na lepsze poznanie ekologii drobnoustrojów w celu prowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych. Celem pracy było określenie procentu skażenia bakteryjnego próbek środowiskowych oraz identyfikacja potencjalnych patogenów szpitalnych wyizolowanych ze środowisk siedmiu szpitali skierowanych w latach 2009-2015.

Za pomocą techniki wymazów pobrano 12863 próbki. Wykonano posiewy jakościowe i ilościowe. Organizmy identyfikowano przede wszystkim na podstawie morfologii kolonii, mikroskopii barwienia Grama i standardowych testów biochemicznych. Zanieczyszczenie wykazało 25,6% wszystkich próbek (93% to drobnoustroje monomikrobiologiczne, a 7,0% to bakterie polikrobiologiczne). Dominującym gatunkiem był gronkowiec koagulazo-ujemny (CNS) (32%), następnie oporny na metycylinę S. aureus (MRSA) (26%), a następnie K. pneumonia (10,6%). Odsetek zakażeń był zróżnicowany w poszczególnych szpitalach objętych badaniem oraz w zależności od roku monitorowania, z wysoce istotną statystycznie różnicą (wartość p <0,001).

Bezpośredni kontakt z powierzchniami lub sprzętem środowiskowym przenosi większość zakażeń szpitalnych. Zidentyfikowano główne patogeny szpitalne. Dyrektorzy szpitali i organy opieki zdrowotnej muszą być świadomi realności koncepcji środowiskowych zbiorników bakteryjnych oraz potrzeby przestrzegania procedur czyszczenia biologicznego i wyboru narzędzi do czyszczenia biologicznego.

Epidemiologia na poziomie szczepu społeczności drobnoustrojów i ludzkiego mikrobiomu

Złożona taksonomiczna i funkcjonalna struktura mikrobiomów w systemach bioremediacji kwaśnego odwadniania kopalń.

Górnictwo jest jednym z najważniejszych działań w rozwoju gospodarczym wielu krajów i powoduje bardzo istotne zmiany w środowisku, głównie z powodu uwalniania silnie kwaśnych ścieków bogatych w metale, zwanych kwaśnym odwadnianiem kopalń (AMD). W konsekwencji ustanowienie wielu strategii oczyszczania ścieków pozostaje podstawowym wyzwaniem w badaniach nad AMD. Bioremediacja, jako stale rozwijające się multidyscyplinarne przedsięwzięcie, została uzupełniona w ostatnich dziesięcioleciach o nowe narzędzia o coraz wyższej rozdzielczości, takie jak te oparte na podejściu omicznym, które zapewniają szczegółowy wgląd w ekologię, ewolucję i mechanizmy społeczności drobnoustrojów działających w procesach bioremediacji .

Przegląd ten w szczególności odnosi się, ponownie analizuje i ponownie bada w złożony sposób porównawczy, dostępnych informacji o sekwencji i powiązanych metadanych dostępnych w publicznych bazach danych na temat społeczności drobnoustrojów dotkniętych AMD; podsumowując naszą wiedzę na temat jego składu i funkcji oraz proponując potencjalne udoskonalenia genetyczne dla ulepszonych strategii bioremediacji. 16 Dane z sekwencjonowania ukierunkowanego na gen S rRNA z 9 wcześniej opublikowanych badań, w tym systemów AMD zgłoszonych i zbadanych na całym świecie, zostały zebrane i ponownie przeanalizowane, aby porównać i zidentyfikować główne i najliczniejsze rodzaje w czterech różnych ekosystemach AMD: biofilm powierzchniowy, woda, dotknięte gleby / osady i mikrobiomy bioreaktorów.

pGB Caspase-3 siRNA Vector
9503-20
EUR 610
pGB Caspase-3 siRNA Vector
9503-60
EUR 1055
pGB Caspase-8 siRNA Vector
9508-20
EUR 610
pGB Caspase-8 siRNA Vector
9508-60
EUR 1055
pGB Caspase-9 siRNA Vector
9509-20
EUR 610
pGB Caspase-9 siRNA Vector
9509-60
EUR 1055
siRNA Cloning Vector (pGB)
9500-20
EUR 294
pGB CIAP-1 siRNA Vector Mix
9516-20
EUR 610
pGB CIAP-1 siRNA Vector Mix
9516-60
EUR 1055
Control siRNA Vector (pGB-control)
9500C-20
EUR 338
pGB AIF siRNA Vector Mix
9511-20
EUR 610
pGB AIF siRNA Vector Mix
9511-60
EUR 1055
pGB BAD siRNA Vector Mix
9512-20
EUR 610
pGB BAD siRNA Vector Mix
9512-60
EUR 1055
pGB BAX siRNA Vector Mix
9513-20
EUR 610
pGB BAX siRNA Vector Mix
9513-60
EUR 1055
pGB BID siRNA Vector Mix
9515-20
EUR 610
pGB BID siRNA Vector Mix
9515-60
EUR 1055
pGB Hsp90 siRNA Vector Mix
9518-20
EUR 610
pGB Hsp90 siRNA Vector Mix
9518-60
EUR 1055
pGB Bcl-2 siRNA Vector Mix
9514-20
EUR 610
pGB Bcl-2 siRNA Vector Mix
9514-60
EUR 1055
pGB CIAP-2 siRNA Vector Mix
9517-20
EUR 610
pGB CIAP-2 siRNA Vector Mix
9517-60
EUR 1055
Anti-Caspase-1(P20)/CASP1 Antibody
PA1440-1 100ug/vial
EUR 294
TranslationBlocker Human Caspase-1 siRNA, 1nmol
QX38-1nmol 1nmol
EUR 276
TranslationBlocker Human Caspase-1 siRNA, 5nmol
QX38-5nmol 5nmol
EUR 377
Caspase-3/7 Inhibitor
2780-1
EUR 153
Caspase Inhibitor Set I
A9901-1 1 Set
EUR 154
Anti-Caspase-2/CASP2 Antibody
A02384-1 100ug/vial
EUR 334
Anti-Caspase 4/CASP4 Antibody
A02941-1 100ug/vial
EUR 334
Anti-Caspase 8/CASP8 Antibody
A00042-1 100ug/vial
EUR 294
Caspase-3/7 Inhibitor I
A1925-1 1 mg
EUR 148
Description: Caspase-3/7 inbibitor I is a potent, reversible, isatin sulfonamide-based inhibitor of caspase-3 (KI(app) = 60 nM) and caspase-7 (KI(app) = 170 nM). Is a weaker inhibitor of caspase-9 (Ki(app) = 3.1 mM).
Canine Pepsin B, PGB ELISA KIT
ELI-21572d 96 Tests
EUR 928
Porcine Pepsin B, PGB ELISA KIT
ELI-37737p 96 Tests
EUR 928
Caspase-3 inhibitor, Z-DQMD-FMK
2782-1
EUR 142
Ac-DEVD-CHO, Caspase-3 Inhibitor
10404-1 1MG
EUR 125
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1MG
Caspase-3 Inhibitor Q-DEVD-OPh
1175-1
EUR 272
Caspase-8 Inhibitor, Q-IETD-OPh
1176-1
EUR 305
Caspase-9 Inhibitor, Q-LEHD-OPh
1177-1
EUR 294
Caspase-3 Inhibitor, Ac-DMQD-CHO
B2161-1
EUR 137
Caspase-8 Inhibitor Z-IETD-FMK
B4096-.1 100 µl (2 mM)
EUR 195
Description: Z-IETD-FMK is an inhibitor of caspase 8 [1].Z-IETD-FMK inhibits T cell proliferation induced by PHA or anti-CD3 plus anti-CD28 without toxicity of resting T cells.
Caspase-9 Inhibitor Z-LEHD-FMK
B4573-.1 100 µl (2 mM)
EUR 195
Description: Z-LEHD-FMK is a specific and irreversible inhibitor of caspase-9 [1]. Caspase-9 is an initiator caspase and plays an important role in the mitochondrial death pathway.
Anti-Caspase-3 (P10)/CASP3 Antibody
PA1302-1 100ug/vial
EUR 334
Anti-Caspase-6(P18)/CASP6 Antibody
PA1441-1 100ug/vial
EUR 334
Anti-Caspase-3(P17)/CASP3 Antibody
PA1961-1 100ug/vial
EUR 334
Anti-Caspase-8 Rabbit Monoclonal Antibody
M00042-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal Caspase-8 Antibody. Validated in IF, WB and tested in Human.
Anti-Caspase-7 Rabbit Monoclonal Antibody
M01044-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal Caspase-7 Antibody. Validated in IP, WB and tested in Mouse, Rat.
Anti-Caspase-10 Rabbit Monoclonal Antibody
M02190-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal Caspase-10 Antibody. Validated in IP, WB and tested in Human.
Anti-Caspase-2 Rabbit Monoclonal Antibody
M02384-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal Caspase-2 Antibody. Validated in IF, IHC, WB and tested in Human, Mouse, Rat.
Pan-caspase inhibitor, Q-VD(OMe)-OPh
2787-1
EUR 262
Anti-pro Caspase 9 Rabbit Monoclonal Antibody
M00080-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal pro Caspase 9 Antibody. Validated in WB and tested in Human.
Anti-pro Caspase 3 Rabbit Monoclonal Antibody
M00334-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal pro Caspase 3 Antibody. Validated in IP, IF, WB and tested in Human, Mouse.
Anti-Caspase-6 p18 Rabbit Monoclonal Antibody
M02631-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal Caspase-6 p18 Antibody. Validated in IP, WB and tested in Human.
TranslationBlocker Human Caspase-2 siRNA, 10nmol
QX39-10nmol 10nmol
EUR 377
TranslationBlocker Human Caspase-2 siRNA, 2nmol
QX39-2nmol 2nmol
EUR 276
TranslationBlocker Human Caspase-3 siRNA, 10nmol
QX40-10nmol 10nmol
EUR 377
TranslationBlocker Human Caspase-3 siRNA, 2nmol
QX40-2nmol 2nmol
EUR 276
TranslationBlocker Human Caspase-6 siRNA, 10nmol
QX41-10nmol 10nmol
EUR 377
TranslationBlocker Human Caspase-6 siRNA, 2nmol
QX41-2nmol 2nmol
EUR 276
TranslationBlocker Human Caspase-7 siRNA, 10nmol
QX42-10nmol 10nmol
EUR 377
TranslationBlocker Human Caspase-7 siRNA, 2nmol
QX42-2nmol 2nmol
EUR 276
TranslationBlocker Human Caspase-8 siRNA, 10nmol
QX43-10nmol 10nmol
EUR 377
TranslationBlocker Human Caspase-8 siRNA, 2nmol
QX43-2nmol 2nmol
EUR 276
Caspase 1 protein
30R-2404 25 units
EUR 375
Description: Purified recombinant Human Caspase 1 protein
Caspase 1 protein
30R-2413 25 units
EUR 295
Description: Purified recombinant Mouse Caspase 1 protein
Caspase-1 Antibody
3019-100
EUR 403
Caspase-1 Antibody
3019-30T
EUR 146
Caspase-1 Antibody
24290-100ul 100ul
EUR 390
Caspase-1 Antibody
24291-100ul 100ul
EUR 390
Caspase 1 antibody
20R-1427 100 ug
EUR 651
Description: Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody
Caspase 1 antibody
70R-11561 100 ug
EUR 527
Description: Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody
Caspase 1 antibody
70R-31086 100 ug
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody
Caspase 1 antibody
70R-31087 100 ug
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody
Caspase 1 antibody
70R-31116 100 ug
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody
Caspase 1 Antibody
6687-100
EUR 338
Caspase 1 Antibody
6687-30T
EUR 146
Caspase 1 antibody
70R-13979 100 ug
EUR 322
Description: Affinity purified Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody
Caspase 1 antibody
70R-14061 100 ug
EUR 322
Description: Affinity purified Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody
Caspase 1 antibody
70R-15367 100 ug
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody
caspase 1 Antibody
39310-100ul 100ul
EUR 390
Caspase-1 Antibody
48847-100ul 100ul
EUR 333
Caspase-1 Antibody
48847-50ul 50ul
EUR 239
Caspase 1 antibody
70R-35920 100 ug
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody
Caspase 1 antibody
70R-49451 100 ul
EUR 244
Description: Purified Polyclonal Caspase 1 antibody
Caspase 1 antibody
70R-49452 100 ul
EUR 244
Description: Purified Polyclonal Caspase 1 antibody
Caspase 1 antibody
70R-51474 100 ul
EUR 244
Description: Purified Polyclonal Caspase 1 antibody
Caspase 1 Antibody
AF5418 200ul
EUR 304
Description: Caspase 1 Antibody detects endogenous levels of total Caspase 1.
Caspase 1 Antibody
ABF5418 100 ug
EUR 438
Caspase 1 antibody
PAab10015 100 ug
EUR 386
anti-Caspase 1
YF-PA10676 100 ug
EUR 403
Description: Rabbit polyclonal to Caspase 1
Caspase-3 DEVD-R110 Fluorometric HTS Assay Kit
30009-1 1KIT
EUR 100
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1KIT
Caspase-8 IETD-R110 Fluorometric HTS Assay Kit
30012-1 1KIT
EUR 100
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1KIT
Caspase-1 Blocking Peptide
3019BP-50
EUR 153
Caspase-1 Rabbit pAb
A0964-100ul 100 ul
EUR 308
Caspase-1 Rabbit pAb
A0964-200ul 200 ul
EUR 459
Caspase-1 Rabbit pAb
A0964-20ul 20 ul
EUR 183
Caspase-1 Rabbit pAb
A0964-50ul 50 ul
EUR 223
Cleaved-Caspase-1 Antibody
A1004-50
EUR 338
Caspase 1 Blocking Peptide
33R-10437 50 ug
EUR 349
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of Caspase 1 antibody, catalog no. 20R-1427
Caspase 1 Blocking Peptide
33R-10593 50 ug
EUR 191
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of Caspase 1, catalog no 70R-11561
Caspase-1, human recombinant
1081-100
EUR 452
Caspase-1, human recombinant
1081-25
EUR 283
Caspase-1, mouse recombinant
1181-100
EUR 403
Caspase-1, mouse recombinant
1181-25
EUR 262
Caspase 1 antibody (HRP)
60R-1915 100 ug
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody (HRP)
Caspase 1 antibody (FITC)
60R-1916 100 ug
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody (FITC)
Caspase 1 antibody (biotin)
60R-1917 100 ug
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody (biotin)
Human Caspase-1 (CASP1)
1-CSB-RP058244he0
 • EUR 380.00
 • EUR 214.00
 • EUR 1309.00
 • EUR 560.00
 • EUR 873.00
 • EUR 262.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
 • MW: 43.8 kDa
 • Buffer composition: Tris-based buffer with 50% glycerol.
Description: Recombinant Human Caspase-1(CASP1),partial expressed in E.coli
Active Caspase 1 (CASP1)
4-APB592Ra01
 • EUR 924.32
 • EUR 350.00
 • EUR 3191.20
 • EUR 1130.40
 • EUR 2160.80
 • EUR 682.00
 • EUR 7828.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
 • Uniprot ID: P43527
 • Buffer composition: 20mM Tris, 150mM NaCl, pH8.0, containing 1mM EDTA, 1mM DTT, 0.01% SKL, 5% Trehalose and Proclin300.
 • Form: Freeze-dried powder
 • Predicted Molecular Mass (KD): 21.2kDa
 • Isoelectric Point: 7.7
Description: Recombinant Rat Caspase 1 expressed in: E.coli
Caspase 1 antibody (Ser376)
70R-35444 100 ug
EUR 327
Description: Purified Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody (Ser376)
Caspase 1 p20 antibody
70R-49453 100 ul
EUR 244
Description: Purified Polyclonal Caspase 1 p20 antibody
Anti-Caspase-1 Antibody
A00048 100ug
EUR 432
Description: Rabbit Polyclonal Caspase-1 Antibody. Validated in IP, IF, IHC, WB and tested in Human, Mouse, Rat.
Caspase 1 (CASP1) Antibody
20-abx007565
 • EUR 300.00
 • EUR 439.00
 • EUR 189.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul
 • Shipped within 5-10 working days.
Caspase 1 p20 Antibody
20-abx009515
 • EUR 300.00
 • EUR 439.00
 • EUR 189.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul
 • Shipped within 5-10 working days.
Caspase 1 (CASP1) Antibody
20-abx009516
 • EUR 300.00
 • EUR 439.00
 • EUR 189.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul
 • Shipped within 5-10 working days.
Caspase 1 (CASP1) Antibody
20-abx009517
 • EUR 300.00
 • EUR 439.00
 • EUR 189.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul
 • Shipped within 5-10 working days.
Caspase 1 p10 Antibody
20-abx009518
 • EUR 300.00
 • EUR 439.00
 • EUR 189.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul
 • Shipped within 5-10 working days.
Caspase 1 (CASP1) Antibody
20-abx175717
 • EUR 1177.00
 • EUR 578.00
 • 1 mg
 • 200 ug
 • Please enquire.
Caspase 1 (CASP1) Antibody
20-abx100442
 • EUR 411.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1149.00
 • EUR 565.00
 • EUR 314.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-7 working days.
Caspase 1 (CASP1) Antibody
20-abx100443
 • EUR 411.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1149.00
 • EUR 565.00
 • EUR 314.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-7 working days.
Caspase 1 (CASP1) Antibody
20-abx100444
 • EUR 425.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1177.00
 • EUR 578.00
 • EUR 328.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-7 working days.
Caspase 1 (CASP1) Antibody
20-abx100445
 • EUR 439.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1247.00
 • EUR 592.00
 • EUR 328.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-7 working days.
Caspase 1 (CASP1) Antibody
20-abx100446
 • EUR 467.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1358.00
 • EUR 648.00
 • EUR 356.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-7 working days.
Caspase 1 (CASP1) Antibody
abx037580-100ug 100 ug
EUR 391
 • Shipped within 5-10 working days.
Caspase 1 (CASP1) Antibody
abx038263-100ug 100 ug
EUR 391
 • Shipped within 5-10 working days.
Caspase 1 (CASP1) Antibody
20-abx109605
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Caspase 1 (CASP1) Antibody
abx148921-100ug 100 ug
EUR 439
 • Shipped within 5-10 working days.
Caspase 1 (pS376) Antibody
abx148922-100ug 100 ug
EUR 439
 • Shipped within 5-10 working days.
Caspase 1 (CASP1) Antibody
20-abx171602
 • EUR 815.00
 • EUR 425.00
 • 1 mg
 • 200 ug
 • Please enquire.
Caspase 1 (CASP1) Antibody
20-abx171603
 • EUR 871.00
 • EUR 453.00
 • 1 mg
 • 200 ug
 • Please enquire.
Caspase 1 Blocking Peptide
20-abx062049
 • EUR 272.00
 • EUR 411.00
 • 1 mg
 • 5 mg
 • Shipped within 5-10 working days.
Caspase 1 Blocking Peptide
20-abx062326
 • EUR 272.00
 • EUR 411.00
 • 1 mg
 • 5 mg
 • Shipped within 5-10 working days.
Caspase 1 Blocking Peptide
20-abx062327
 • EUR 272.00
 • EUR 411.00
 • 1 mg
 • 5 mg
 • Shipped within 5-10 working days.
Caspase-1 Conjugated Antibody
C48847 100ul
EUR 397
Polyclonal Caspase-1 Antibody
APG02382G 0.1 mg
EUR 659
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human Caspase-1 . This antibody is tested and proven to work in the following applications:
Caspase 1 Blocking Peptide
AF5418-BP 1mg
EUR 195
Caspase 1 (CASP1) Antibody
20-abx339093
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul
 • Shipped within 5-10 working days.
Caspase 1 (CASP1) Antibody
20-abx328453
 • EUR 314.00
 • EUR 244.00
 • 100 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.
Caspase 1 (CASP1) Antibody
20-abx322935
 • EUR 314.00
 • EUR 244.00
 • 100 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

Ustaliliśmy, że zbiorowiska drobnoustrojów w bioreaktorach były najbardziej zróżnicowane pod względem wykrytych typów bakterii. Przewidywane szlaki metaboliczne silnie wskazują na kluczową rolę zbiorowisk syntroficznych z denitryfikacją, metanogenezą, redukcją manganu, siarczanów i żelaza. Omówiono perspektywy badania dynamiki systemów inżynieryjnych za pomocą wysokowydajnego sekwencjonowania i technik biochemicznych oraz zaproponowano przewidywane zastosowanie biologii syntetycznej i eksploracji omiki do ulepszonej biotransformacji AMD.