Epidemiologia na poziomie szczepu społeczności drobnoustrojów i ludzkiego mikrobiomu

Epidemiologia na poziomie szczepu społeczności drobnoustrojów i ludzkiego mikrobiomu

W społeczności naukowej od dawna ustalono znaczenie biologiczne i zróżnicowane możliwości metaboliczne określonych szczepów drobnoustrojów. W przeszłości szczepy były w dużej mierze definiowane i charakteryzowane na podstawie izolatów drobnoustrojów. Jednak pojawienie się nowych technologii i technik umożliwiło ocenę ich ekologii i fenotypów w społecznościach drobnoustrojów i mikrobiomie człowieka. Chociaż teraz jest bardziej oczywiste, jak patogenne warianty szczepów są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, dopiero niedawno ujawniono konsekwencje subtelnej zmienności genetycznej w mikrobiomie.

W tym miejscu dokonujemy przeglądu definicji operacyjnych szczepów (np. Wariantów genetycznych i strukturalnych), ponieważ można je teraz zidentyfikować w społecznościach drobnoustrojów przy użyciu różnych wysokowydajnych, często niezależnych od kultury technik. Podsumowujemy rozmieszczenie i różnorodność szczepów w organizmie człowieka oraz ich wyłaniające się powiązania z utrzymaniem zdrowia, ryzykiem i postępem choroby oraz reakcjami biochemicznymi na zaburzenia, takie jak dieta lub leki. Podajemy metody identyfikacji, kwantyfikacji i śledzenia szczepów, wykorzystując sekwencjonowanie o dużej przepustowości wraz z innymi technologiami molekularnymi i „kulturomicznymi”. Na koniec omawiamy implikacje badań populacyjnych w wypełnianiu luk eksperymentalnych i prowadzeniu do lepszego zrozumienia wpływu szczepów na zdrowie ludzkiego mikrobiomu.

Sekwencjonowanie genomu ujawniło znaczną zmienność przewidywanych zdolności poszczególnych gatunków w obrębie mikroflory jelitowej zwierząt do metabolizowania złożonych węglowodanów zawierających błonnik pokarmowy. Jednocześnie ograniczona obecnie liczba badań funkcjonalnych nie pozwala na lepsze zrozumienie, w jaki sposób struktury glikanów w diecie wpływają na skład mikroflory jelitowej i dynamikę społeczności. Tutaj, przy użyciu technik biochemicznych i biofizycznych, zidentyfikowaliśmy i scharakteryzowaliśmy różnice między rekombinowanymi białkami z syntenowych loci wykorzystania ksyloglukanu (XyGUL) trzech gatunków Bacteroides i jednego gatunku Dysgonomonas z ludzkiego jelita, które kierują specyficznością substratową i dostępem do odrębnych łańcuchów bocznych polisacharydów.

Enzymologia czterech syntetycznych hydrolaz glikozydowych z rodziny 5 podrodziny 4 (GH5_4) endo-ksyloglukanaz ujawniła zaskakujące różnice w specyficzności cięcia szkieletu ksyloglukanu (XyG), w tym zdolność niektórych homologów do hydrolizowania zatkanych pozycji rozgałęzionych. Ponadto różnice w dopełnianiu alfa-l-arabinofuranozydaz GH43 i alfa-l-fukozydaz GH95 w syntenicznym XyGUL nadają odrębne zdolności do pełnego scukrzania specyficznego dla gatunku arabinogalaktoksyloglukanu i / lub fukogalaktoksyloglukanu. Wreszcie, charakterystyka białek wiążących glikany na powierzchni komórki o dużej rozbieżności (SGBP) w syntenicznym XyGUL ujawniła nową grupę SGBP specyficznych dla oligosacharydów XyG, kodowanych w wybranych Bacteroides. zwierzęta kierują składem i funkcją mikroflory jelitowej.

Zatem szczegółowa charakterystyka molekularna systemów utylizacji glikanów w pożywieniu jest niezbędna zarówno do zrozumienia ekologii tych złożonych społeczności, jak i do manipulowania ich składem, np. Z korzyścią dla zdrowia ludzkiego. Nasze badania ujawniają nowy wgląd w to, jak wszechobecni członkowie ludzkiej mikroflory jelitowej wyewoluowali zestaw mikroheterogennych klastrów genów, aby skutecznie reagować na zmiany strukturalne ksyloglukanów roślin. Przedstawione tutaj dane umożliwią udoskonaloną funkcjonalną prognozę wykorzystania ksyloglukanu wśród różnych taksonów środowiskowych w jelitach zwierząt i nie tylko.

Monitorowanie bakteriologiczne powierzchni nieożywionych i sprzętu w niektórych szpitalach referencyjnych w mieście Assiut w Egipcie.

Zakażenia szpitalne stanowią poważny problem zdrowia publicznego we wszystkich krajach. Oczywiste jest, że monitorowanie środowiska szpitalnego jest istotnym elementem kontroli i częścią polityki zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Pozwala na lepsze poznanie ekologii drobnoustrojów w celu prowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych. Celem pracy było określenie procentu skażenia bakteryjnego próbek środowiskowych oraz identyfikacja potencjalnych patogenów szpitalnych wyizolowanych ze środowisk siedmiu szpitali skierowanych w latach 2009-2015.

Za pomocą techniki wymazów pobrano 12863 próbki. Wykonano posiewy jakościowe i ilościowe. Organizmy identyfikowano przede wszystkim na podstawie morfologii kolonii, mikroskopii barwienia Grama i standardowych testów biochemicznych. Zanieczyszczenie wykazało 25,6% wszystkich próbek (93% to drobnoustroje monomikrobiologiczne, a 7,0% to bakterie polikrobiologiczne). Dominującym gatunkiem był gronkowiec koagulazo-ujemny (CNS) (32%), następnie oporny na metycylinę S. aureus (MRSA) (26%), a następnie K. pneumonia (10,6%). Odsetek zakażeń był zróżnicowany w poszczególnych szpitalach objętych badaniem oraz w zależności od roku monitorowania, z wysoce istotną statystycznie różnicą (wartość p <0,001).

Bezpośredni kontakt z powierzchniami lub sprzętem środowiskowym przenosi większość zakażeń szpitalnych. Zidentyfikowano główne patogeny szpitalne. Dyrektorzy szpitali i organy opieki zdrowotnej muszą być świadomi realności koncepcji środowiskowych zbiorników bakteryjnych oraz potrzeby przestrzegania procedur czyszczenia biologicznego i wyboru narzędzi do czyszczenia biologicznego.

Epidemiologia na poziomie szczepu społeczności drobnoustrojów i ludzkiego mikrobiomu

Złożona taksonomiczna i funkcjonalna struktura mikrobiomów w systemach bioremediacji kwaśnego odwadniania kopalń.

Górnictwo jest jednym z najważniejszych działań w rozwoju gospodarczym wielu krajów i powoduje bardzo istotne zmiany w środowisku, głównie z powodu uwalniania silnie kwaśnych ścieków bogatych w metale, zwanych kwaśnym odwadnianiem kopalń (AMD). W konsekwencji ustanowienie wielu strategii oczyszczania ścieków pozostaje podstawowym wyzwaniem w badaniach nad AMD. Bioremediacja, jako stale rozwijające się multidyscyplinarne przedsięwzięcie, została uzupełniona w ostatnich dziesięcioleciach o nowe narzędzia o coraz wyższej rozdzielczości, takie jak te oparte na podejściu omicznym, które zapewniają szczegółowy wgląd w ekologię, ewolucję i mechanizmy społeczności drobnoustrojów działających w procesach bioremediacji .

Przegląd ten w szczególności odnosi się, ponownie analizuje i ponownie bada w złożony sposób porównawczy, dostępnych informacji o sekwencji i powiązanych metadanych dostępnych w publicznych bazach danych na temat społeczności drobnoustrojów dotkniętych AMD; podsumowując naszą wiedzę na temat jego składu i funkcji oraz proponując potencjalne udoskonalenia genetyczne dla ulepszonych strategii bioremediacji. 16 Dane z sekwencjonowania ukierunkowanego na gen S rRNA z 9 wcześniej opublikowanych badań, w tym systemów AMD zgłoszonych i zbadanych na całym świecie, zostały zebrane i ponownie przeanalizowane, aby porównać i zidentyfikować główne i najliczniejsze rodzaje w czterech różnych ekosystemach AMD: biofilm powierzchniowy, woda, dotknięte gleby / osady i mikrobiomy bioreaktorów.

pGB Caspase-8 siRNA Vector

9508-20
EUR 610

pGB Caspase-8 siRNA Vector

9508-60
EUR 1055

pGB Caspase-9 siRNA Vector

9509-20
EUR 610

pGB Caspase-9 siRNA Vector

9509-60
EUR 1055

siRNA Cloning Vector (pGB)

9500-20
EUR 294

pGB CIAP-1 siRNA Vector Mix

9516-20
EUR 610

pGB CIAP-1 siRNA Vector Mix

9516-60
EUR 1055

Control siRNA Vector (pGB-control)

9500C-20
EUR 338

pGB AIF siRNA Vector Mix

9511-20
EUR 610

pGB AIF siRNA Vector Mix

9511-60
EUR 1055

pGB BAD siRNA Vector Mix

9512-20
EUR 610

pGB BAD siRNA Vector Mix

9512-60
EUR 1055

pGB BAX siRNA Vector Mix

9513-20
EUR 610

pGB BAX siRNA Vector Mix

9513-60
EUR 1055

pGB BID siRNA Vector Mix

9515-20
EUR 610

pGB BID siRNA Vector Mix

9515-60
EUR 1055

pGB Hsp90 siRNA Vector Mix

9518-20
EUR 610

pGB Hsp90 siRNA Vector Mix

9518-60
EUR 1055

pGB Bcl-2 siRNA Vector Mix

9514-20
EUR 610

pGB Bcl-2 siRNA Vector Mix

9514-60
EUR 1055

pGB CIAP-2 siRNA Vector Mix

9517-20
EUR 610

pGB CIAP-2 siRNA Vector Mix

9517-60
EUR 1055

Anti-Caspase-1(P20)/CASP1 Antibody

PA1440-1 100ug/vial
EUR 294

TranslationBlocker Human Caspase-1 siRNA, 1nmol

QX38-1nmol 1nmol
EUR 276

TranslationBlocker Human Caspase-1 siRNA, 5nmol

QX38-5nmol 5nmol
EUR 377

Caspase Inhibitor Set I

A9901-1 1 Set
EUR 154

Caspase-3/7 Inhibitor

2780-1
EUR 153

Anti-Caspase 8/CASP8 Antibody

A00042-1 100ug/vial
EUR 294

Anti-Caspase-2/CASP2 Antibody

A02384-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-Caspase 4/CASP4 Antibody

A02941-1 100ug/vial
EUR 334

Caspase-3/7 Inhibitor I

A1925-1 1 mg
EUR 148
Description: Caspase-3/7 inbibitor I is a potent, reversible, isatin sulfonamide-based inhibitor of caspase-3 (KI(app) = 60 nM) and caspase-7 (KI(app) = 170 nM). Is a weaker inhibitor of caspase-9 (Ki(app) = 3.1 mM).

Canine Pepsin B, PGB ELISA KIT

ELI-21572d 96 Tests
EUR 928

Porcine Pepsin B, PGB ELISA KIT

ELI-37737p 96 Tests
EUR 928

Anti-Caspase-8 Rabbit Monoclonal Antibody

M00042-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal Caspase-8 Antibody. Validated in IF, WB and tested in Human.

Anti-Caspase-7 Rabbit Monoclonal Antibody

M01044-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal Caspase-7 Antibody. Validated in IP, WB and tested in Mouse, Rat.

Anti-Caspase-10 Rabbit Monoclonal Antibody

M02190-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal Caspase-10 Antibody. Validated in IP, WB and tested in Human.

Anti-Caspase-2 Rabbit Monoclonal Antibody

M02384-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal Caspase-2 Antibody. Validated in IF, IHC, WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Anti-Caspase-3 (P10)/CASP3 Antibody

PA1302-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-Caspase-6(P18)/CASP6 Antibody

PA1441-1 100ug/vial
EUR 334

Anti-Caspase-3(P17)/CASP3 Antibody

PA1961-1 100ug/vial
EUR 334

Ac-DEVD-CHO, Caspase-3 Inhibitor

10404-1 1MG
EUR 125
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1MG

Caspase-8 Inhibitor Z-IETD-FMK

B4096-.1 100 µl (2 mM)
EUR 195
Description: Z-IETD-FMK is an inhibitor of caspase 8 [1].Z-IETD-FMK inhibits T cell proliferation induced by PHA or anti-CD3 plus anti-CD28 without toxicity of resting T cells.

Caspase-9 Inhibitor Z-LEHD-FMK

B4573-.1 100 µl (2 mM)
EUR 195
Description: Z-LEHD-FMK is a specific and irreversible inhibitor of caspase-9 [1]. Caspase-9 is an initiator caspase and plays an important role in the mitochondrial death pathway.

Caspase-3 Inhibitor, Ac-DMQD-CHO

B2161-1
EUR 137

Caspase-3 Inhibitor Q-DEVD-OPh

1175-1
EUR 272

Caspase-8 Inhibitor, Q-IETD-OPh

1176-1
EUR 305

Caspase-9 Inhibitor, Q-LEHD-OPh

1177-1
EUR 294

Caspase-3 inhibitor, Z-DQMD-FMK

2782-1
EUR 142

TranslationBlocker Human Caspase-2 siRNA, 10nmol

QX39-10nmol 10nmol
EUR 377

TranslationBlocker Human Caspase-2 siRNA, 2nmol

QX39-2nmol 2nmol
EUR 276

TranslationBlocker Human Caspase-3 siRNA, 10nmol

QX40-10nmol 10nmol
EUR 377

TranslationBlocker Human Caspase-3 siRNA, 2nmol

QX40-2nmol 2nmol
EUR 276

TranslationBlocker Human Caspase-6 siRNA, 10nmol

QX41-10nmol 10nmol
EUR 377

TranslationBlocker Human Caspase-6 siRNA, 2nmol

QX41-2nmol 2nmol
EUR 276

TranslationBlocker Human Caspase-7 siRNA, 10nmol

QX42-10nmol 10nmol
EUR 377

TranslationBlocker Human Caspase-7 siRNA, 2nmol

QX42-2nmol 2nmol
EUR 276

TranslationBlocker Human Caspase-8 siRNA, 10nmol

QX43-10nmol 10nmol
EUR 377

TranslationBlocker Human Caspase-8 siRNA, 2nmol

QX43-2nmol 2nmol
EUR 276

Anti-pro Caspase 9 Rabbit Monoclonal Antibody

M00080-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal pro Caspase 9 Antibody. Validated in WB and tested in Human.

Anti-pro Caspase 3 Rabbit Monoclonal Antibody

M00334-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal pro Caspase 3 Antibody. Validated in IP, IF, WB and tested in Human, Mouse.

Anti-Caspase-6 p18 Rabbit Monoclonal Antibody

M02631-1 100ug/vial
EUR 397
Description: Rabbit Monoclonal Caspase-6 p18 Antibody. Validated in IP, WB and tested in Human.

Pan-caspase inhibitor, Q-VD(OMe)-OPh

2787-1
EUR 262

Caspase-1 Antibody

24290-100ul 100ul
EUR 390

Caspase-1 Antibody

24291-100ul 100ul
EUR 390

caspase 1 Antibody

39310-100ul 100ul
EUR 390

Caspase-1 Antibody

48847-100ul 100ul
EUR 333

Caspase-1 Antibody

48847-50ul 50ul
EUR 239

Caspase 1 Antibody

AF5418 200ul
EUR 304
Description: Caspase 1 Antibody detects endogenous levels of total Caspase 1.

Caspase 1 Antibody

ABF5418 100 ug
EUR 438

Caspase-1 Antibody

3459-002mg 0.02 mg
EUR 171.82
Description: Caspase-1 Antibody: Caspases are a family of cysteine proteases that can be divided into the apoptotic and inflammatory caspase subfamilies. Unlike the apoptotic caspases, members of the inflammatory subfamily are generally not involved in cell death but are associated with the immune response to microbial pathogens. Members of this subfamily include caspase-1, -4, -5, and -12 and can activate proinflammatory cytokines such as IL-1β and IL-18. Caspase-1 was initially identified as an IL-1β-converting enzyme; later experiments revealed it to be a mammalian homolog of the C. elegans cell death gene ced-3 whose overexpression can induce apoptosis in fibroblasts.

Caspase-1 Antibody

3459-01mg 0.1 mg
EUR 436.42
Description: Caspase-1 Antibody: Caspases are a family of cysteine proteases that can be divided into the apoptotic and inflammatory caspase subfamilies. Unlike the apoptotic caspases, members of the inflammatory subfamily are generally not involved in cell death but are associated with the immune response to microbial pathogens. Members of this subfamily include caspase-1, -4, -5, and -12 and can activate proinflammatory cytokines such as IL-1β and IL-18. Caspase-1 was initially identified as an IL-1β-converting enzyme; later experiments revealed it to be a mammalian homolog of the C. elegans cell death gene ced-3 whose overexpression can induce apoptosis in fibroblasts.

Caspase-1 Antibody

3463-002mg 0.02 mg
EUR 171.82
Description: Caspase-1 Antibody: Caspases are a family of cysteine proteases that can be divided into the apoptotic and inflammatory caspase subfamilies. Unlike the apoptotic caspases, members of the inflammatory subfamily are generally not involved in cell death but are associated with the immune response to microbial pathogens. Members of this subfamily include caspase-1, -4, -5, and -12 and can activate proinflammatory cytokines such as IL-1β and IL-18. Caspase-1 was initially identified as an IL-1β-converting enzyme; later experiments revealed it to be a mammalian homolog of the C. elegans cell death gene ced-3 whose overexpression can induce apoptosis in fibroblasts.

Caspase-1 Antibody

3463-01mg 0.1 mg
EUR 436.42
Description: Caspase-1 Antibody: Caspases are a family of cysteine proteases that can be divided into the apoptotic and inflammatory caspase subfamilies. Unlike the apoptotic caspases, members of the inflammatory subfamily are generally not involved in cell death but are associated with the immune response to microbial pathogens. Members of this subfamily include caspase-1, -4, -5, and -12 and can activate proinflammatory cytokines such as IL-1β and IL-18. Caspase-1 was initially identified as an IL-1β-converting enzyme; later experiments revealed it to be a mammalian homolog of the C. elegans cell death gene ced-3 whose overexpression can induce apoptosis in fibroblasts.

Caspase-1 Peptide

3459P 0.05 mg
EUR 164.75
Description: (CT) Caspase-1 peptide

Caspase-1 Peptide

3463P 0.05 mg
EUR 164.75
Description: (IN) Caspase-1 peptide

Caspase 1 antibody

20R-1427 100 ug
EUR 651
Description: Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody

Caspase 1 antibody

70R-31086 100 ug
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody

Caspase 1 antibody

70R-31087 100 ug
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody

Caspase 1 antibody

70R-31116 100 ug
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody

Caspase 1 antibody

70R-35920 100 ug
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody

Caspase 1 antibody

70R-11561 100 ug
EUR 527
Description: Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody

Caspase 1 antibody

70R-13979 100 ug
EUR 322
Description: Affinity purified Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody

Caspase 1 antibody

70R-14061 100 ug
EUR 322
Description: Affinity purified Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody

Caspase 1 antibody

70R-15367 100 ug
EUR 327
Description: Rabbit polyclonal Caspase 1 antibody

Caspase 1 antibody

70R-51474 100 ul
EUR 244
Description: Purified Polyclonal Caspase 1 antibody

Caspase 1 antibody

70R-49451 100 ul
EUR 244
Description: Purified Polyclonal Caspase 1 antibody

Caspase 1 antibody

70R-49452 100 ul
EUR 244
Description: Purified Polyclonal Caspase 1 antibody

Caspase 1 protein

30R-2404 25 units
EUR 375
Description: Purified recombinant Human Caspase 1 protein

Caspase 1 protein

30R-2413 25 units
EUR 295
Description: Purified recombinant Mouse Caspase 1 protein

Caspase 1 antibody

PAab10015 100 ug
EUR 386

anti-Caspase 1

YF-PA10676 100 ug
EUR 403
Description: Rabbit polyclonal to Caspase 1

Caspase 1 Antibody

6687-100
EUR 338

Caspase 1 Antibody

6687-30T
EUR 146

Caspase-1 Antibody

3019-100
EUR 403

Caspase-1 Antibody

3019-30T
EUR 146

Caspase-3 DEVD-R110 Fluorometric HTS Assay Kit

30009-1 1KIT
EUR 100
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1KIT

Caspase-8 IETD-R110 Fluorometric HTS Assay Kit

30012-1 1KIT
EUR 100
Description: Minimum order quantity: 1 unit of 1KIT

Custom Neg Control siRNA

M1256-1
EUR 278

Labeled Neg Control siRNA

M1257-1
EUR 311

Custom Pos Control siRNA

M1258-1
EUR 278

Labeled siRNA Set E

M1272-1
EUR 985

Labeled siRNA Set F

M1273-1
EUR 1181

Human Caspase-1 (CASP1)

1-CSB-RP058244he0
 • EUR 380.00
 • EUR 214.00
 • EUR 1309.00
 • EUR 560.00
 • EUR 873.00
 • EUR 262.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Caspase-1(CASP1),partial expressed in E.coli

Recombinant Caspase 1 (CASP1)

4-RPB592Hu01
 • EUR 413.60
 • EUR 214.00
 • EUR 1276.00
 • EUR 492.00
 • EUR 884.00
 • EUR 340.00
 • EUR 3040.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Caspase 1 expressed in: E.coli

Recombinant Caspase 1 (CASP1)

4-RPB592Hu02
 • EUR 413.60
 • EUR 214.00
 • EUR 1276.00
 • EUR 492.00
 • EUR 884.00
 • EUR 340.00
 • EUR 3040.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Caspase 1 expressed in: E.coli

Recombinant Caspase 1 (CASP1)

4-RPB592Mu01
 • EUR 440.48
 • EUR 221.00
 • EUR 1376.80
 • EUR 525.60
 • EUR 951.20
 • EUR 358.00
 • EUR 3292.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Caspase 1 expressed in: E.coli

Recombinant Caspase 1 (CASP1)

4-RPB592Po01
 • EUR 512.16
 • EUR 240.00
 • EUR 1645.60
 • EUR 615.20
 • EUR 1130.40
 • EUR 406.00
 • EUR 3964.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Pig Caspase 1 expressed in: E.coli

Recombinant Caspase 1 (CASP1)

4-RPB592Ra01
 • EUR 467.36
 • EUR 228.00
 • EUR 1477.60
 • EUR 559.20
 • EUR 1018.40
 • EUR 376.00
 • EUR 3544.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Rat Caspase 1 expressed in: E.coli

Active Caspase 1 (CASP1)

4-APB592Ra01
 • EUR 924.32
 • EUR 350.00
 • EUR 3191.20
 • EUR 1130.40
 • EUR 2160.80
 • EUR 682.00
 • EUR 7828.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Rat Caspase 1 expressed in: E.coli

Caspase-1 Polyclonal Antibody

ES7677-100ul 100ul
EUR 279
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against Caspase-1 from Human/Monkey. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, WB, ELISA

Caspase-1 Polyclonal Antibody

ES7677-50ul 50ul
EUR 207
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against Caspase-1 from Human/Monkey. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, WB, ELISA

Caspase-1 Polyclonal Antibody

ES8461-100ul 100ul
EUR 279
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against Caspase-1 from Human/Rat. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, IHC, WB, ELISA

Caspase-1 Polyclonal Antibody

ES8461-50ul 50ul
EUR 207
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against Caspase-1 from Human/Rat. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, IHC, WB, ELISA

Caspase-1 Polyclonal Antibody

ES1850-50ul 50ul
EUR 207
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against Caspase-1 from Human/Mouse/Rat. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, IHC, WB, ELISA

Caspase-1 Polyclonal Antibody

ES1850-100ul 100ul
EUR 279
Description: A Rabbit Polyclonal antibody against Caspase-1 from Human/Mouse/Rat. This antibody is tested and validated for WB, ELISA, IHC, WB, ELISA

Anti-caspase-1 antibody

STJ16101311 100 µg
EUR 716

Anti-caspase-1 antibody

STJ16101447 100 µg
EUR 716

Polyclonal Caspase-1 Antibody

APG02382G 0.1 mg
EUR 659
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human Caspase-1 . This antibody is tested and proven to work in the following applications:

Anti-Caspase-1 Antibody

A00048 100ug
EUR 432
Description: Rabbit Polyclonal Caspase-1 Antibody. Validated in IP, IF, IHC, WB and tested in Human, Mouse, Rat.

Caspase-1 Polyclonal Antibody

ABP50851-003ml 0.03ml
EUR 158
Description: A polyclonal antibody for detection of Caspase-1 from Human, Mouse, Rat. This Caspase-1 antibody is for WB, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from human Caspase-1 around the non-phosphorylation site of S376

Caspase-1 Polyclonal Antibody

ABP50851-01ml 0.1ml
EUR 289
Description: A polyclonal antibody for detection of Caspase-1 from Human, Mouse, Rat. This Caspase-1 antibody is for WB, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from human Caspase-1 around the non-phosphorylation site of S376

Caspase-1 Polyclonal Antibody

ABP50851-02ml 0.2ml
EUR 414
Description: A polyclonal antibody for detection of Caspase-1 from Human, Mouse, Rat. This Caspase-1 antibody is for WB, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from human Caspase-1 around the non-phosphorylation site of S376

Caspase-1 Polyclonal Antibody

ABP57468-003ml 0.03ml
EUR 158
Description: A polyclonal antibody for detection of Caspase-1 from Human, Rat. This Caspase-1 antibody is for WB, IF, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from Caspase-1 at AA range: internal

Caspase-1 Polyclonal Antibody

ABP57468-01ml 0.1ml
EUR 289
Description: A polyclonal antibody for detection of Caspase-1 from Human, Rat. This Caspase-1 antibody is for WB, IF, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from Caspase-1 at AA range: internal

Caspase-1 Polyclonal Antibody

ABP57468-02ml 0.2ml
EUR 414
Description: A polyclonal antibody for detection of Caspase-1 from Human, Rat. This Caspase-1 antibody is for WB, IF, IHC-P, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from Caspase-1 at AA range: internal

Caspase-1 Polyclonal Antibody

ABP56678-003ml 0.03ml
EUR 158
Description: A polyclonal antibody for detection of Caspase-1 from Human, Monkey. This Caspase-1 antibody is for WB, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the C-terminal region of human Caspase-1 at AA range: 270-350

Caspase-1 Polyclonal Antibody

ABP56678-01ml 0.1ml
EUR 289
Description: A polyclonal antibody for detection of Caspase-1 from Human, Monkey. This Caspase-1 antibody is for WB, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the C-terminal region of human Caspase-1 at AA range: 270-350

Caspase-1 Polyclonal Antibody

ABP56678-02ml 0.2ml
EUR 414
Description: A polyclonal antibody for detection of Caspase-1 from Human, Monkey. This Caspase-1 antibody is for WB, ELISA. It is affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogenand is unconjugated. The antibody is produced in rabbit by using as an immunogen synthesized peptide derived from the C-terminal region of human Caspase-1 at AA range: 270-350

Caspase 1 (CASP1) Antibody

20-abx109605
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Caspase 1 (CASP1) Antibody

20-abx322935
 • EUR 314.00
 • EUR 244.00
 • 100 ug
 • 50 ug

Caspase 1 (CASP1) Antibody

20-abx323629
 • EUR 314.00
 • EUR 244.00
 • 100 ug
 • 50 ug

Caspase 1 (CASP1) Antibody

20-abx339093
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Caspase 1 (CASP1) Antibody

20-abx100442
 • EUR 411.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1149.00
 • EUR 565.00
 • EUR 314.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Caspase 1 (CASP1) Antibody

20-abx100443
 • EUR 411.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1149.00
 • EUR 565.00
 • EUR 314.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Caspase 1 (CASP1) Antibody

20-abx100444
 • EUR 425.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1177.00
 • EUR 578.00
 • EUR 328.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Caspase 1 (CASP1) Antibody

20-abx100445
 • EUR 439.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1247.00
 • EUR 592.00
 • EUR 328.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Caspase 1 (CASP1) Antibody

20-abx100446
 • EUR 467.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1358.00
 • EUR 648.00
 • EUR 356.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Caspase 1 Blocking Peptide

20-abx062049
 • EUR 272.00
 • EUR 411.00
 • 1 mg
 • 5 mg

Caspase 1 Blocking Peptide

20-abx062326
 • EUR 272.00
 • EUR 411.00
 • 1 mg
 • 5 mg

Caspase 1 Blocking Peptide

20-abx062327
 • EUR 272.00
 • EUR 411.00
 • 1 mg
 • 5 mg

Ustaliliśmy, że zbiorowiska drobnoustrojów w bioreaktorach były najbardziej zróżnicowane pod względem wykrytych typów bakterii. Przewidywane szlaki metaboliczne silnie wskazują na kluczową rolę zbiorowisk syntroficznych z denitryfikacją, metanogenezą, redukcją manganu, siarczanów i żelaza. Omówiono perspektywy badania dynamiki systemów inżynieryjnych za pomocą wysokowydajnego sekwencjonowania i technik biochemicznych oraz zaproponowano przewidywane zastosowanie biologii syntetycznej i eksploracji omiki do ulepszonej biotransformacji AMD.